„ATP-14631 Lviv“ GmbH 79024 Lviv,  Plastova Str. 10 ТМ EAST WEST EUROLINES

0152 53 89 81 81

0525 15 08 41 01

0525 48 25 90 61

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Köln durch Leipzig

-23-5--   12-4---
19:00 Kherson, ZOB Budyonny str. 1 01:15
20:30 Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--34-6-
1-3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
4:30 Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 16:00
7:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
8:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 8:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 7:40
13:30 Wuppertal, Hbf 7:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 6:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN 6:00
---45-7   -2---67

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky - Köln durch Leipzig

--34-6-    
8:00 Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19  
10:00 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22  
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109  
     
4:30 Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 16:00
7:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
8:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 8:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 7:40
13:30 Wuppertal, Hbf 7:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 6:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN 6:00
---45-7  

-2---67

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Osnabrück

-23-5--   12-4---
19:00 Kherson, ZOB Budyonny str. 1 01:15
20:30 Nikolaev, Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--3--6-
1-3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---45-7   -2---67

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky - Osnabrück

--34-6-    
8:00 Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19  
10:00 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22  
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109  
     
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 8:30
---45-7   -2---67

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Frankfurt am Main

-23-5--   12-4---
19:00 Kherson, ZOB Budyonny str. 1 01:15
20:30 Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--3--6-
--3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
3:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 17:30
4:10 Chemnitz, /Busbahnhof 16:30
7:25 Nürnberg/ ZOB 13:30
8:55 Regensburg/ Bbh 11:30
11:10 München P+R Fröttmanig 10:00
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 8:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal 7:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Südseite 4:20
---4--7   -2---6-

 

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Kameneс-Podolsky - Frankfurt am Main

--34-6-    
8:00 Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19
10:00 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109
     
3:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 17:30
4:10 Chemnitz, /Busbahnhof 16:30
7:25 Nürnberg/ ZOB 13:30
8:55 Regensburg/ Bbh 11:30
11:10 München P+R Fröttmanig 10:00
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 8:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal 7:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Südseite 4:20
---4--7   -2---6-

 

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Dnipro - Frankfurt am Main

 

-2--5--   1--4---
18:30 Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 04:45
22:00 Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 01:15
22:15 Charkiw ZOB "Pryvokzalna" 01:00
22:30 Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 00:45
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 22:50
--3--6-
--3---7
06:00 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 17:00
08:00 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 14:35
10:00 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:55
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 08:15
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
03:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 17:30
04:10 Chemnitz /Busbahnhof 16:30
07:25 Nürnberg/ ZOB 13:30
08:55 Regensburg/ Bbh 11:30
11:10 München P+R Fruttmanig 10:00
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 08:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport, busterminal 07:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite 04:20
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Dnipro - Köln durch Leipzig

 

-2--5--   1--4---
18:30 Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 04:45
22:00 Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 01:15
22:15 Charkiw ZOB "Pryvokzalna" 01:00
22:30 Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 00:45
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 22:50
--3--6-
--3---7
06:00 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 17:00
08:00 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 14:35
10:00 Rivne ZOB, Kyivska str. 40
11:55
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 08:15
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
04:30 Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 16:00
07:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
08:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 08:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 07:40
13:30 Wuppertal, Hbf 07:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 06:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Airport KÖLN/BONN 06:00
---45--7   -2---67

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Dnipro - Osnabrük

-2--5--   1--4---
22:00 Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 01:15
22:15 Charkiw ZOB "Pryvokzalna" 01:00
22:30 Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 00:45
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 22:50
--3--6-
--3---7
06:00 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 17:00
08:00 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 14:35
10:00 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:55
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 08:15
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---45-7   -2---67

East west eurolines